Stowarzyszenie Artystyczne Pro Musica Mundi

Stowarzyszenie Artystyczne Pro Musica Mundi powstało w 2005r. dla promowania kultury, aktywności muzycznej i organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Celem Stowarzyszenia jest promocja muzyki, twórców i projektów muzycznych, wspieranie działań i twórczości poprzez organizację koncertów, sympozjów, konferencji i konkursów, propagowanie działań na rzecz promocji kultury muzycznej na poziomie międzynarodowym i działalność zmierzająca do ścisłego współdziałania muzyków różnych krajów w ramach kulturalnej integracji i wymiany. Poprzez swoje działania Stowarzyszenie zmierza do poszerzania kręgu odbiorców muzyki i kultury muzycznej w szerokim kontekście działań społeczno-kulturalnych.

Pro Musica Mundi jest organizacją typu non-profit, realizującą cele statutowe działalności. Współdziała z najważniejszymi polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury. Jest promotorem festiwali muzycznych, cyklicznych koncertów i wydarzeń kulturalnych rozpoznawalnych w regionie i poza jego granicami.