Statut Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest promocja muzyki wokalno – instrumentalnej, instrumentalnej, etnicznej i rozrywkowej jako integralnej części życia społeczno-kulturalnego. Do realizacji tego celu Stowarzyszenie może podejmować się zadań zmierzających do:

 • stworzenia warunków rozwoju i umożliwienie pogłębiania kwalifikacji zawodowych twórcom, artystom i animatorom kultury związanym z muzyką wokalno – instrumentalną, instrumentalną, i rozrywkową;
 • promowania muzyki i twórczości muzycznej w ośrodkach edukacji muzycznej, poprzez organizację koncertów, sympozjów, konferencji, konkursów;
 • poszerzanie kręgu odbiorców muzyki, a zwłaszcza muzyki wokalno – instrumentalnej i instrumentalnej;
 • propagowania działań na rzecz promocji kultury muzycznej na poziomie europejskim i działalności zmierzającej do ścisłego współdziałania muzyków różnych krajów w ramach kulturalnej integracji i wymiany;
 • promocji zespołów zajmujących się wykonywaniem muzyki wokalno
  – instrumentalnej, instrumentalnej, etnicznej i rozrywkowej;
 • organizowania stosunków wymiany artystycznej, działalności promocyjnej i popularyzującej dokonania twórców.

Docelowo Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • działalność koncertową i organizację koncertów innych zespołów muzycznych, realizowanie zamówień muzycznych, składanie zamówień kompozytorskich, działalność wydawniczą, seminaria, wydawanie płyt autorskich oraz inne działania promujących jednostki, zespoły i ośrodki zajmujące się muzyką;
 • działania promujące literaturę i dyskografię muzyczną. Organizowanie i wspieranie warsztatów wykonawczych, kursów teoretycznych oraz konkursów wykonawczych; promocje nowych pozycji wydawniczych; organizowanie koncertów dla publiczności oraz programów edukacyjnych itp.;
 • organizację imprez charytatywnych i okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej;
 • współpracę z partnerami Stowarzyszenia w kraju i poza granicami – organizowanie wspólnych projektów, wymiana doświadczeń;
 • pomoc w pozyskiwaniu środków z programów pomocowych Unii Europejskiej, zagranicznych funduszy celowych, polskich i zagranicznych firm oraz od osób fizycznych w ramach sponsoringu, mecenatu.
 • współpracę z organizacjami kulturalnymi, mediami, instytucjami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia oraz władzami administracji państwowej i samorządowej.
 • przyjmowanie wolnych datków na cele statutowe Stowarzyszenia.
 • wykorzystywanie wszelkich dostępnych i zgodnych z prawem technik marketingowych, w tym medialnych i multimedialnych kampanii reklamowych, plakatów, ulotek, folderów, wydawnictw itp.
 • (fragment statutu Stowarzyszenia)